Notebook for Anna Magdalena Bach (1725). Manuscript preserved in Berlin: Staatsbibliothek.

1. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Menuet - BWV Anh. 113
scoring: SB
2. Christian Petzold (1677 - 1733):   Menuet
scoring: SB
3. Christian Petzold (1677 - 1733):   Menuet
scoring: SB
7. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Menuet
scoring: SB
9. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Menuet
scoring: SB
10. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Polonaise
scoring: SB
11. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Gib dich zufrieden und sei stille - BWV 511
scoring: C (Bc)
14. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Menuet
scoring: ST
15. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Menuet
scoring: SB
17. Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788):   Marche - BWV Anh. 124
scoring: SB
19. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   So oft ich meine Tobackspfeife - BWV 515
scoring: C (Bc)
21. Georg Böhm (1661 - 1733):   Menuet
scoring: SB
24. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Bist du bei mir - BWV 508
scoring: A (Bc)
30. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Warum betrübst du dich - BWV 516
scoring: A (Bc)
32. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Schaff ’s mit mir, Gott - BWV 514
scoring: A (Bc)
37. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750):   Gedenke doch, mein Geist - BWV 509
scoring: C (Bc)