Gardane
Guglielmo Ebreo da Pesaro (c. 1420 - post 1484)