Gardane
Giacomo Carissimi (1605 - 1674)

1 Piece

Vittoria, mio core!
scoring: C (Bc)