Gardane
Michele Novaro (1818 - 1885)

1 Piece

Il Canto degli Italiani (Italian national anthem)
scoring: SATB